Søk helse- og omsorgstjenester

Her finner du søknadsskjema, i tillegg ligger de på servicetorget eller hos en av våre institusjoner. Trenger du hjelp med å fylle ut søknaden, kan du kontakte Tildelingskontoret. Hvis du søker på vegne av noen andre, må du ha fullmakt fra personen. Fullmakten skal legges ved søknaden.

Slik søker du

For å søke om helse- og omsorgstjenester, fyller du ut søknadsskjemaet nedenfor. 

Du kan benytte eDialog eller sende søknad via post. Søknadsskjemaet kan ikke sendes per e-post av sikkerhetsmessige årsaker. 

Søk helse- og omsorgstjenester (PDF, 78 kB)

Her finner du skjemaet i word (DOC, 167 kB)

Skjemaet sendes via e-dialog eller per post til:

Gausdal kommune
Tildelingsenheten
Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal 

Når får jeg svar på søknaden?

Så snart tildelingskontoret har mottatt din søknad, vil du bli kontaktet. Vi innhenter opplysninger om deg ved å ringe til deg, eller vi avtaler med deg om å komme på hjemmebesøk. Det foretas individuelle vurderinger i forhold til behovet ditt for hjelp. Kommunen plikter å behandle saken uten ugrunnet opphold, det vil si så snart som mulig. Hvis søknaden ikke kan behandles innen fire uker får du skriftlig beskjed om dette.

Vedtak

Tildelingskontoret fatter vedtak etter at saken er utredet og nødvendig informasjon er innhentet. I vedtaket beskrives hva slags tjeneste du er tildelt og hvor mye hjelp du kan forvente å motta. Dersom du skal betale for tjenesten, så vil det stå i vedtaket. Dersom vi vurderer at du ikke har behov for hjelp, vil du motta et vedtak om avslag.

Hvordan klage på avslag på søknad om helse- og omsorgstjenester?

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, så kan du klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til tildelingskontoret. De ansatte på tildelingskontoret går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Hvis vedtaket ikke blir endret, så sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Innlandet som avgjør saken. Husk at du må klage innen 4 uker etter at du mottok vedtak/avslag.

Hvordan klage på en helsetjeneste?

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, for eksempel sykehjemsplass eller hjemmetjeneste, bør du først henvende deg skriftlig til den som har ansvaret for tjenesten. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren som gjør en vurdering av saken. Les mer om klage hos Statsforvalteren i Innlandet.

Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er neste mulighet å klage til Sivilombudet.

Du kan også be om hjelp hos Pasient- og brukerombudet i Innlandet

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er ansvarlig for behandling av søknader om og tildeling av tjenester. Helse – og omsorgstjenester ytes av forskjellige enheter i kommunen. Vårt felles mål er at kommunens innbyggere får helhetlige og gode tjenester som er tilpasset hver enkelt. Du finner oss i kommunehuset på Segalstad Bru.

Vi hjelper deg med:

 • Informasjon og veiledning deg som er pasient og til dine pårørende.
 • Informasjon og veiledning i utfylling av søknader.
 • Veiledning på hvordan du kan klage.
 • Fatte vedtak om nødvendige helsetjenester til alle som oppholder seg i kommunen. 
 • Kartlegge hjelpebehov. 
 • Elektronisk kommunikasjon med sykehus og fastlege for pasienter som trenger helsetjenester i kommunen etter sykehusopphold.

Vi saksbehandler følgende tjenester:

 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand hushold/ hjemmehjelp
 • Matombringing
 • Trygghetsalarm
 • Dagsenter for demente
 • Omsorgsbolig
 • Bofellesskap
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Omsorgsstønad
 • Ledsagerbevis
 • Parkeringstillatelse
 • Avlastning i institusjon
 • HDO-bolig
 • Korttidsopphold i institusjon (er tidsavgrenset)
 • Langtidsopphold i institusjon (varig opphold)

Mest stilte spørsmål

Aktuelle lenker

Kontakt oss

Tildelingskontoret, telefon 61 22 44 00.

e-post: postmottak@gausdal.kommune.no

Berit Kolrud: 91 75 56 42
Karoline Brevik: 41 46 92 33

Vi samarbeider med ressurspersoner i hele kommunen, for å sikre tverrfagligheten i vurderingsbesøk, vurderinger og begrunnelser i vedtak.