Hjemmesykepleie

Hjemmetjenestens mål er å legge til rette så man kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Vi legger vekt på pasientens egne evner for å opprettholde eller gjenvinne mestring og sikre trygghet i deres livssituasjon.

Hvem kan få tjenesten?

 • Personer som trenger nødvendig helsehjelp i eget hjem på grunn av sykdom og/eller redusert funksjonsevne.
 • Personer med kortvarig eller langvarig funksjonssvikt.
 • Personer som trenger hjelp, støtte og veiledning i forhold til personlig stell og pleie, støttesamtale, hjelp til ulike behandlingsmessige prosedyrer, administrering av medisiner, tilsyn, oppfølging og observasjon med mer.
 • Personer med behov for akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm.

Tjenestetilbud

Tjenestemottaker har rett til et verdig og faglig forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Det gis nødvendig helsehjelp dersom du ikke kan ivareta dette selv, eller har pårørende eller andre som har anledning til å bistå deg.

Tjenesten omfatter:

 • Stell, hjelp til dusj
 • Sårbehandling
 • Hjelp med måltider
 • Administrering av medisiner/legemidler
 • Oppfølging av medisinske og pleiemessige prosedyrer
 • Tilsyn, oppfølging og observasjon
 • Omsorg ved livets slutt

Tjenesten omfatter ikke:

 • Oppgaver du kan utføre selv
 • Hårstell og fotpleie
 • Følge til lege, tannlege eller andre undersøkelser/behandlinger med medisinsk indikasjon, unntaksvis der følge av pårørende eller frivilligsentral er utelukket
 • Følge til frisør, fotpleier uten medisinsk indikasjon, og liknende
 • Følge til bank, post, innkjøp av klær etc
 • Sårskift, dersom du selv kan komme deg til fastlegen
 • Håndtering av medisiner/legemidler, dersom du klarer dette selv. Privat multidoseavtale med apotek anbefales
 • Oppvask

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis. Når tjenesten gis som praktisk bistand (hjemmehjelp) faktureres tjenesten etter fastsatte satser

Søk om hjemmesykepleie