Økonomi

Alle kommuner må ha et årsbudsjett og en økonomiplan for fire år. Disse skal vise anslag for inntekter og utgifter. Kommunestyret i Gausdal vedtar disse dokumentene, som deretter samles i ett dokument som heter «Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett»

To ganger årlig rapporterer kommunen økonomiske avvik til kommunestyret i «økonomi- og aktivitetsrapporter». Året avsluttes med et regnskap og en årsberetning som analyserer økonomiske avvik, endringer og internkontroll, samt årsmeldinger om økonomiske avvik og status på de oppdragene som kommunestyret vedtok at administrasjonen skulle gjennomføre i løpet av året.