Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapeuten jobber for at alle barn og unge i Gausdal skal oppleve bevegelsesglede, mestring og god bevegelsesutvikling. Målet er å fremme god helse og utvikling.

Den kommunale fysioterapitjenesten til barn og unge er en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Oppgavene er knyttet til forebyggende og helsefremmende arbeid på helsestasjon, i barnehage og skole, i tråd med Nasjonalfaglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Helsestasjonstjenesten

På helsestasjonen deltar fysioterapeut på konsultasjoner sammen med helsesykepleier og lege ved behov. Alle tilbys individuell konsultasjon hos fysioterapeut når barnet er 7-8 uker. Tema er barnets psykomotoriske utvikling. På konsultasjonen blir det også gitt informasjon om trening av bekkenbunn etter fødsel, i tråd med nasjonale anbefalinger. 

I barnehagen bidrar fysioterapeut med veiledning og faglig støtte til barnehagene i arbeid med motorisk aktivitet for barn i alderen 0-6 år, Gausdalsmodellen. Dette bidrar til god helse og utvikling for alle barn.

Skolehelsetjenesten

I skolehelsetjenesten videreføres det helsefremmende arbeidet fra  barnehagen. Skolehelseteamet består av helsesykepleiere, barnefysioterapeut og skolelege. 

Helsesykepleier og fysioterapeut samarbeider med skole om et tilbud til 1. trinn. Fysioterapeut har fokus på fysisk aktivitet, finmotorikk (skriving og skrivegrep), sittestilling (tilpasning av stoler) og avspenning (ro i egen kropp). På 3. trinn har fysioterapeut og helsesykepleier et samarbeid med tema fysisk aktivitet. På 7. trinn samarbeider helsesykepleier, fysioterapeut og tannlege med skole om et helsefremmende tilbud, med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og tannhelse. Målet er å få elevene til å ta mer ansvar for egen helse frem mot ungdomstid og voksenalder. 

Fysioterapitilbud til barn og unge

Fysioterapeut vurderer normalutvikling, sein og/eller avvikende bevegelsesutvikling hos nyfødte, småbarn, skolebarn og ungdom. Tjenesten følger opp barn ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling, psykomotoriske utvikling, tilstander knyttet til ledd og muskler, overvekt/inaktivitet og ulike funksjonsnedsettelser. Tilbudet omfatter:

  • Undersøkelse/vurdering  
  • Behandling og trening 
  • Veiledning og rådgivning til foreldre og ansatte i barnehage og skole vedr. fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling
  • Samarbeid med Frisklivssentralen om treningsgruppe for barn og unge 
  • Tverrfaglig samarbeid og planmessig oppfølging av barn med langvarige og sammensatte vansker.
  • Koordinering av tjenester og arbeid med individuell plan 
  • Søknad om hjelpemidler

 

Gausdalsmodellen og motorisk aktivitet for alle barn

Dette er et tilbud i alle barnehagene i Gausdal. "Aktivitet for alle og tiltak for de få" er et overordnet prinsipp i Gausdalsmodellen. Målet er at alle barn skal få mulighet til å utvikle sine motoriske ferdigheter og oppleve bevegelsesglede. 

Det er utarbeidet temahjul (årshjul) for aktivitet, som omfatter fin- og grovmotorikk, munnmotorikk, sansestimulering, kondisjon (puls og utholdenhet), trygghet og ro i kroppen. Opplæring for nyansatte og nettverksarbeid med ansatte i barnehagene og fysioterapeut, bidrar til kvalitet og fornying i arbeidet med Gausdalsmodellen. Foresatte får tilsendt digitale temabrev i løpet av året fra fysioterapeut og helsesykepleier og i samarbeid med barnehagene.  

To masterstudier har sett på Gausdalsmodellens betydning for barns utvikling etter skolestart. Den ene studien Exploring the development of school readiness i kindergarten in Norway: A case study of the implemention of the Gausdal Model, Kari Larsson Finstad (2015) finner at Gausdalsmodellen er i tråd med folkehelseanbefalinger om tidlig intervensjon, tilbud til alle og utjevning av sosial ulikhet i helse. Motorisk aktivitet for alle barn i barnhagen bidrar til å forberede barn til skolestart og til en generell sosialiseringsprosess. Den andre studien "Øving gjør mester": Gausdalsmodellens betydning for motorisk kompetanse og læring på 1. trinn, Inger Stalheim Thorsen (2016), konkluderer med at hele gruppen er løftet og de som trenger det mest har størst utbytte av motorisk aktivitet i barnehagen. Barna i Gausdal har høy grad av motorisk kompetanse ved skolestart. Det sees sammenheng mellom leseferdighet og motorisk kompetanse hos barna.  

Motorikk eller bevegelsesutvikling er viktig for barn og unges deltakelse i aktiviteter, praktiske oppgaver og for selvbildet. Motorikk er barnets evne til bevegelse som avhenger av bevegelsesutslag (mobilitet), kontroll over ledd (stabilitet), evne til samordning (koordinasjon). 

 

Kontaktinformasjon

Fysioterapeut for barn og unge, Inger Stalheim Thorsen, tlf. 977 31 176.

Foresatte kan ta direkte kontakt med fysioterapeut. Andre tjenester/instanser kan ta kontakt etter avtale med foresatte.  Henvisningsskjema må sendes pr. post da det kan inneholde sensitive personopplysninger.​

Tjenesten er gratis for barn og unge i aldersgruppen 0-20 år.

Klikk her for søknadsskjema for fysioterapitjenester (DOCX, 35 kB)         Klikk her for søknadsskjema for fysioterapitjenester (PDF, 41 kB)