Søknadsfrister

Her finner du nødvendige søknadsfrister for landbrukstilskudd. Viktige datoer for alt fra produksjonstilskudd til melding om hogst sørger for at du ikke går glipp av støttemuligheter.

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Søknadsfrister 15.mars og 15.oktober.

Regionale miljøtilskudd i jordbruket

Søknadsfrist 15. Oktober. 

Tilskudd til organisert beitebruk

Søknadsfrist 15.november.

Tilskudd til investeringstiltak i beiteområder

Søknadsfrist 1.mars.

Tilskudd til avløsning ved sjukdom 

Søknadsfrist: 1 år etter siste dag i perioden en søker tilskudd for.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (smil) 

Søknadsfrist 15. Mars. 

Søknad om tidligpensjon til jordbrukere

Ingen søknadsfrist. Løpende saksbehandling.

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 

Søknadsfrist senest 12 uker før anleggsstart. 

Ferdig oppdyrket areal må godkjennes før det kan omsøkes for arealtilskudd.Det kreves at arealet kan få ei avling eller beites samme år. Frist for å melde inn nydyrket areal er 1. August.

Innmelding av nytt innmarksbeite

Nye innmarksbeiter må godkjennes før de kan omsøkes for arealtilskudd. Frist for å melde inn nytt innmarksbeite er 1.juni. 

Ibu-midler til tradisjonelt jord- og hagebruk og bygdenæring

Ingen søknadsfrist. Løpende saksbehandling.

Lån hos innovasjon Norge

Ingen søknadsfrist. Løpende saksbehandling. 

Leie av mjølkekvote

Reglene for leie av mjølkekvoter blir klare våren 2021. 

Kjøp av mjølkekvote 

Reglene for kjøp av mjølkekvote blir klare våren 2021.

Erstatning - avlingsskade

Søknadsfrist 31. Oktober.

Næringsfondet i Gausdal

Løpende saksbehandling.

Tilskudd for å ansette ungdom i Gausdal i sommerjobb

Søknadsfrist 1. Mai.

Forpaktningskontrakter

Forpaktningskontrakt skal legges fram for godkjenning av kommunen innen én måned etter at forpaktningen er tiltrådt.

Kommunale viltfondsmidler, vilt og fiskestellmidler i gausdal

15. Desember.

Tilskudd til viltformål – midler over md-budsjettet

Frist 15. Januar.

Erstatning for rovdyrskader på husdyr

Søknad sendes via www.rovviltportalen.no søknadsfrist 1. November.

Norsk kulturminnefond på Røros

Ingen søknadsfrist. Løpende saksbehandling.

Klimatilskudd tettere planting og gjødsling

  • Vårplanting frist 1. August
  • Gjødsling frist 15. September
  • Høstplanting frist 7. November

Bygging av landbruksveger/melding om hogst i vernskog

Frist: 4-8 uker før anleggsstart. 

Taubane

Søknadsfrist 25. November.

Tilskudd til bygging av skogsbilveger 

Søknad fortløpende og innen 25.november.

Andre tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Løpende behandling fram til 25 november.