Koordinerende enhet

Dersom du har behov for flere helse- og omsorgstjenester, som er langvarige eller sammensatte, kan du søke om koordinator og individuell plan. 

Koordinerende enhet mottar søknader ved behov for koordinator og/eller individuell plan. Vi har det overordnede ansvaret for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator i kommunen. 

Hva er koordinerende enhet?

Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for Individuell plan og koordinator i kommunen. I Gausdal er Koordinerende enhet organisert som et team med deltagere fra tjenesteytende enheter. Teamet skal sørge for gode rutiner og sikre at ansatte får opplæring i individuell plan og i koordinatorrollen. 

Teamet har ansvar for å: 

  • Legge til rette for brukermedvirkning
  • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator
  • Oppnevne koordinator
  • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering
  • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator
  • Kompetanseheving, oppplæring og veiledning av koordinatorer
  • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
  • Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere

 

Det er vi som skal få beskjed fra deg eller andre samarbeidsparternere, når du har behov for individuell plan og koordinator. Vi har ansvar for at planen blir laget og at du får oppnevnt en koordinator. Å se familien din i en helhet er viktig i alle saker hvor noen av familiemedlemmene dine har behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

Slik søker du

For å søke om koordinator og/eller individuell plan, fyller du ut søknadsskjemaet nedenfor. 

Du kan benytte eDialog eller sende søknad via post. Søknadsskjemaet kan ikke sendes per e-post av sikkerhetsmessige årsaker. 

Søk om koordinator og / eller individuell plan (PDF, 411 kB)

Skjemaet sendes via e-dialog eller per post til:

Gausdal kommune
Koordinerende enhet
Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal 

Hva er viktig for deg?

Dette er en retningsendring for å få frem brukerstemmen og bidra til at tjenestene møter og styrker individets egne ressurser og mestringsevne.

Retningsendringen innebærer et mer helsefremmende fokus i tjenestene sitt møte med pasienter og brukere.

Les mer på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside om Hva er viktig for deg? - En retningsendring

Barnekoordinator

 Den nasjonale veilederen Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier (15.09.2022) tydeliggjør ansvar knyttet til samarbeid, samordning og barnekoordinator på system- og individnivå. 

Gausdal kommune har etablert ordning med barnekoordinator i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a . Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover (fra 1. august 2022). Dette gjelder familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.Barnekoordinator skal bidra til at familiene får et samordnet, koordinert og helhetlig tjenestetilbud på tvers av nivåer i velferdstjenesten, og vil være en av de som er nærmest barnet. Funksjonen er lagt til Koordinerende enhet.


Individuell plan og koordinator

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til en individuell plan og koordinator. Med langvarige menes normalt lengre enn to år. Når vi snakker om koordinerte tjenester, betyr det to eller flere tjenester, som vi har behov for å koordinere. 

Koordinator

Koordinatoren skal være en veiviser for deg, være din hovedkontaktperson i hjelpeapparatet og bidra til at dine behov for helhetlige tjenester blir ivaretatt i et langsiktig perspektiv. Han eller hun skal også bidra til at tjenestene dine blir koordinert, og skal sikre at dere har framdrift i arbeidet med Individuell plan. 

Du kan fortsatt ha rett til en koordinator, selv om du ikke ønsker en individuell plan. 

Individuell plan

Målene dine skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt når vi skal lage planen. Hvis du ønsker det kan også dine pårørende delta. 

Den individuelle planen skal være et levende dokument. Planen må evalueres og oppdateres årlig. Planen kan gjøre det lettere for deg å holde oversikt over tjenestene du har, hvilke mål du har for fremtiden og hvordan du skal oppnå disse.

Kontakt oss

Gausdal kommune
Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal
E-post: koordinerende.enhet@gausdal.kommune.no

Leder KE: Jo-Inge Sævik