Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten hjelper barn, unge og voksne som har behov for særskilt tilrettelegging, i tillegg til å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for det. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Tjenesten er gratis.

Hvem kan få hjelp av PPT?

Tjenesten er til for å hjelpe personer med særskilte behov, både barn og voksne.

I barnehagen har du krav på en individuell utviklingsplan (IUP). I grunnskolen har du krav på en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene utarbeides i barnehagene og skolene.

Eksempler på særskilte behov kan være

 • språk- og talevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale- og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker

Hva kan PP-tjenesten bistå med?

 • Utredning og rådgivning innenfor ulike områder som for eksempel språkvansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, konsentrasjonsvansker og sosio-emosjonelle vansker. 
 • Oppfølging av barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse. 
 • Sakkyndig vurdering av blant annet behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder, behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, fremskutt og utsatt skolestart, alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) og fritak fra opplæringsplikten. 

Hvordan kan du få hjelp?

Dersom du er bekymret for ditt barns utvikling anbefaler vi først at du tar kontakt med barnehagen eller skolen der barnet ditt går. Barnehagen eller skolen kan da gjøre sine undersøkelser og prøve ut tiltak, samt hjelpe deg å vurdere om barnet bør henvises til PPT. Du kan også ta kontakt med PPT direkte. 

Barnehagene i Gausdal skal invitere PP-tjenesten inn i et undringsfasemøte dersom de har bekymringer for et barns utvikling. Foresatte må samtykke til at barnets utfordringer drøftes med PP-tjenesten. I disse møtene blir man enig om tiltak som skal iverksettes og om det er behov for å henvise barnet til PPT. 

Alle skoler i Gausdal har et eget ressursteam hvor det blant annet er mulighet for å drøfte bekymring knyttet til enkeltelever eller klasser/trinn. PP-tjenesten er en del av dette ressursteamet. Før skolen henviser en elev til PP-tjenesten skal skolen iverksette tiltak. Dersom foresatte samtykker kan tiltakene rundt eleven drøftes i skolens ressursteam. Ressursteamet tar stilling til om det er behov for at eleven henvises til PP-tjenesten.

For at barnet skal henvises til PP-tjenesten må foresatte samtykke. Vi oppfordrer til at henvisninger går gjennom barnehager og skoler, men foresatte har selvstendig rett til å henvise barn til PPT.

PP-tjenesten arbeider i samarbeid med barnehager, skoler, skolehelsetjeneste, barnevern, fysioterapeut og familieteam. Vi er også opptatte av å jobbe i tett samarbeid med foresatte og barn. Ved behov kan vi bidra til henvisning til andre instanser, som Statped, BUP og Habiliteringstjenesten. 

Hva gjør PP-tjenesten?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en kommunal tjeneste for barn, unge og voksne som har særskilte behov i forhold til opplæring. Barnehageloven og Opplæringsloven gir PPT to oppgaver: 

 1. PPT skal skrive sakkyndig vurdering der lovene krever det. F.eks.:
  • Barns behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
  • Elevers behov for spesialundervisning i skolen.
  • Utsatt og framskutt skolestart.
 2. PPT skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med å legge forholdene bedre til rette for barn, unge og voksne som har særskilte behov. PPT arbeider sammen med barnehager og skoler om kompetanseheving og organisasjonsutvikling i ulike prosjekter. I dette arbeidet har vi fokus på kartlegging, klasseledelse, relasjoner mellom voksne - barn og mellom barn - barn og praktisk tilrettelegging for ulike behov i barnegruppe

PP-tjenesten jobber etter barnets beste. Det er et viktig prinsipp i FNs barnekonvensjon som skal sikre at barns interesser løftes frem og vektlegges når det tas stilling til spørsmål som har betydning for barn. 

Ansatte

Live Tykket 
PPT-leder
live.tykket@gausdal.kommune.no 
tlf: 46 89 50 20

Eli Leistad Amundsen
PP-rådgiver, kontaktperson Gausdal ungdomsskole
eli.leistad.amundsen@gausdal.kommune.no 
tlf: 91 11 39 77

Sander Stenseth
PP-rådgiver, kontaktperson Fjerdum skole, Fjerdum barnehage, Forset barnehage, Baklia stall og gårdsbarnehage
sander.stenseth@gausdal.kommune.no 
tlf: 45 20 12 57

Grethe Sagbakken 
PP-rådgiver, kontaktperson Follebu skole, Kornhaug barnehage, Follebu FUS barnehage
grethe.sagbakken@gausdal.kommune.no 
tlf: 94 86 92 57

Anne Seljenes Bøe 
PP-rådgiver, kontaktperson Forset skole
anne.seljenes.boe@gausdal.kommune.no
tlf: 45 25 25 36
 

Servicetorget

E-post: postmottak@gausdal.kommune.no
Telefon: 61 22 44 00
 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00 (Sentralbordet er stengt 11.00 - 11.30)