Styringssystem

Kommunens styringssystem består av prosesser, arenaer og dokumenter som brukes i kommunens arbeid med fastsettelse av mål for kommunens virksomhet, prioritering av ressurser, måling av resultater, læring for videre utvikling og forbedring. Dette er en kontinuerlig prosess.

Dialogmøter

 • Brukerråd
  ​Brukermedvirkning skjer ved at hver enhet i kommunen oppretter egne brukerråd som består av 5-7 brukerrepresentanter. FAU ved skolene og barnehagene kan fungere som brukerråd.
 • Dialogmøter
  I tillegg til brukerrådsmøtene er det viktig at de ulike aktørene, brukere, ansatte og folkevalgte, kan møtes til dialog og refleksjon. Dialogmøter er brukernes arena der enhetsleder, tillitsvalgte og folkevalgte inviteres til dialog for å dele erfaringer og informasjon og sammen reflektere rundt enhetens virksomhet og framtidige utfordringer og prioriteringer.
 • Dialogseminar
  En gang i året, oftest i juni måned, inviteres enhetsledere og utvalgte råds- representanter til et dialogseminar. Dialogseminaret er de folkevalgtes arena. Med bakgrunn i informasjon om kommunens status og utfordringer samt innspill fra brukerrådene og andre, legger de folkevalgte føringer for mål og prioriteringer for neste år og kommende fireårsperiode.

Bruker- og medarbeiderundersøkelser

Gjennom styringsdialogen får politikere og ledere innsikt og kunnskap om brukernes syn på tjenestetilbudene. Enhetsledere og medarbeidere får mulighet til å gi uttrykk for sin egen situasjon og utfordringer.

 • Brukerundersøkelser gjennomføres som hovedregel annethvert år
 • Medarbeiderundersøkelser skal gjennomføres årlig
 • Resultat skal drøftes i hhv styringsdialog og personalmøter
 • Resultat skal også legges fram for kommunestyret ved første mulighet etter at undersøkelsen er gjennomført og resultat bearbeidet
 • Resultat går inn som styringsinformasjon / plangrunnlag i styringskort og handlingsprogram. Fokus er på læring og forbedring.

Årshjul

Hvert år gjennomføres det en rekke styringsprosesser. I Gausdal skal kommunen bruke 1. tertial til analyse, rapportering og vurdering av måloppnåelse for foregående år. Deretter gjennomføres en dialog med brukere, ansatte og politikere for å vurdere strategien for det påfølgende året i 2. tertial. I 3. tertial utarbeides budsjett, styrings- dokumenter og krav til måloppnåelse for det nye året.

Årshjulet er et bilde på hvordan arbeidet med de ulike planene og prosessene jobbes med i forhold til hverandre og til politisk behandling gjennom kalenderåret.

Bilde av årshjul som viser de faste oppgave hvert år - Klikk for stort bilde

Elektronisk innbyggerinitiav

Gausdal kommune ønsker å bidra til et bedre lokaldemokrati og styrke innbyggernes muligheter til å komme fram med saker i kommunen som de mener kommunen bør ta fatt i. På www.minsak.no kan du foreslå saker i din kommune og samtidig samle underskrifter til støtte for saken din. Med tilstrekkelig antall underskrifter har du krav på å få saken behandlet i kommunestyret.